Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle door Old News geleverde diensten, producten of leveringen, dan wel door Old
  News aangegane overeenkomsten gelden de algemene voorwaarden, tenzij vooraf en
  schriftelijk anders overeen is gekomen.
 2. Indien de wederpartij bij een opdracht andere voorwaarden of bepalingen stelt, zijn
  deze slechts bindend als ze door Old News vooraf en schriftelijk ter kennis zijn
  genomen en goedgekeurd zijn.

Auteursrecht

 1. Voor alle door Old News geleverde diensten, producten en publicaties blijft het
  auteursrecht in handen van Old News. Het is daarom niet toegestaan om zonder
  schriftelijke toestemming van Old News de geleverde diensten, producten of
  publicaties te vermenigvuldigen, kopiëren of op andere wijzen aan derden verspreiden.
  Van deze bepaling kan slechts vooraf, door middel van schriftelijke instemming van
  Old News worden afgeweken.

Verlies of beschadiging van publicaties

 1. In het geval van het verloren gaan of beschadiging, buiten de schuld van de klant om,
  van publicaties zal Old News zonder verdere kosten de publicatie opnieuw aanleveren.
  Hiervoor geldt een termijn van maximaal één jaar.
 2. In het geval van het verloren gaan of beschadiging, buiten de schuld van de klant om,
  van publicaties na langer dan één jaar, zullen er door Old News kosten in rekening
  worden gebracht voor het opnieuw aanleveren van de productie. Dit wordt gedaan,
  omdat het bewaren van publicaties kosten met zich meebrengt.
 3. Bij verlies of beschadiging van publicaties, waarbij klant aantoonbaar schuldig is aan
  het verlies dan wel de beschadiging, zal Old News kosten in rekening mogen brengen
  voor het opnieuw aanleveren van de publicatie

Aansprakelijkheid

 1. Old News is geen schadevergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de
  uitvoering van de overeenkomst door overmacht vertraging oploopt of in het geheel
  wordt verhinderd.
 2. Indien de opdrachtgever een opdracht door Old News laat uitvoeren waarbij
  opdrachtgever aanwijzingen geeft of (beeld)materiaal beschikbaar stelt, vrijwaart de
  opdrachtgever Old News voor alle aanspraken van derden in zaken inbreuken op hun
  octrooi-, merk of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit
  de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering of beschikbaar gestelde
  (beeld)materialen.

Betaling

 1. Old News heeft het recht om elke deellevering apart te factureren. Bovendien heeft
  Old News het recht om voor een opdracht een aanbetaling van 50 procent te
  verlangen.
 2. Tenzij schriftelijk en vooraf anders overeen is gekomen hanteert Old News een
  betalingstermijn van 21 dagen na dagtekening. Als een factuur niet binnen deze
  termijn wordt voldaan, is opdrachtgever verplicht de wettelijke rente per maand
  over het bruto factuurbedrag te betalen.
 3. Na een termijn van 60 dagen na de vervaldatum van de factuur én twee
  betalingsherinneringen heeft Old News het recht om een derde partij in te
  schakelen om opdrachtgever tot betaling over te laten gaan. De hiervoor gemaakte
  kosten vallen voor rekening van de opdrachtgever
 4. Mocht opdrachtgever zich niet aan de betalingstermijn houden, en Old News
  verricht op hetzelfde moment nog meer opdrachten voor opdrachtgever, heeft Old
  News het recht om deze opdrachten niet verder uit te voeren totdat opdrachtgever
  tot betaling overgaat.

Wijziging in levering

 1. Indien, buiten de schuld van Old News om, een product of dienst niet
  gerealiseerd kan worden, is Old News verplicht klant hierover tijdig te
  informeren. Van klant zal verwachten worden dat in zo een geval zij met Old
  News coöpereren om op zoek te gaan naar een passende oplossing.
 2. Indien klant tijdens het productieproces wijzigingen wil maken in hun
  opdracht, zal Old News hier onder voorwaarde van redelijkheid en billijkheid
  hun medewerking aan verlenen. Aan deze medewerking zullen in sommige
  gevallen wel extra kosten verbonden zijn, die door Old News doorberekend
  zullen worden aan klant. Over de hoogte van deze kosten dient Old News klant
  zo spoedig mogelijk te informeren.